Drukuj
Odsłony: 20774

 

REGULAMIN
V Maraton Pieszy Przedwiośnie – 78km - v2
18.09.2021r.

 

1.    Cel imprezy:

 

2. Organizatorzy:

 

3. Partnerzy:

 

4. Program:

5. Trasa:

Uczestnicy pokonują dystans o długości 78 km w czasie nie dłuższym niż 17 godzin.

START Ciekoty - Przełom Lubrzanki - G. Radostowa - G. Wymyślona – Krajno - Święta Katarzyna - G. Łysica – Kakonin - Huta Szklana - Święty Krzyż - Nowa Słupia - nasyp dawnej kolejki wąskotorowej -  Słupski Weksel- Miejska Góra - Bodzentyn - Psary Podlesie - Bukowa Góra - Klonów - G. Czostek - Brzezinki - Mąchocice Scholasteria - Masłów Drugi - G. Klonówka - Diabelski Kamień - G. Dąbrówka - Ameliówka / Przełom Lubrzanki - Ciekoty META.

Trasa przebiega przez oznakowane szlaki turystyczne PTTK oraz odcinki oznakowane przez Organizatorów. Nawierzchnia trasy maratonu jest zróżnicowana: asfalt, drogi utwardzone, dukty i ścieżki leśne, które mogą posiadać ubytki i trudności terenowe. Organizator zastrzega sobie zmianę przebiegu trasy w przypadkach złego stanu i zniszczenia szlaku.

Dokładny opis trasy wraz z kolorową mapą zostanie opublikowany na stronie maratonu. Wersję drukowaną każdy uczestnik otrzyma przy odbiorze pakietu startowego.


6.  Uczestnictwo:

Maraton jest ogólnodostępną imprezą turystyczno – rekreacyjno – wytrzymałościową. Pokonanie trasy wymaga od Uczestników dobrego stanu zdrowia (bez przeciwwskazań do tego typu aktywności fizycznej),  bardzo dobrej zaprawy i kondycji w uprawianiu turystyki na długim dystansie. Uczestnikiem imprezy może być każda osoba, która ukończyła 18 lat oraz wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny na oficjalnej stronie maratonu oraz dokona opłaty zgodnie z regulaminem.

7.  Zgłoszenie: (do edycji 2021 nie było nowych zapisów, tylko pakiety przepisane z 2020 i przepisane na innych uczestników)

Zgłoszenia przyjmowane będą od 4.02.2020r. od godziny 20:00 do 28.02.2020r. lub do wyczerpania miejsc. Wpłaty wpisowego przyjmowane w ciągu 7 dni od rejestracji. Maksymalna liczba uczestników – 370 osób (+30 osób - pula dla organizatora). Decyduje kolejność zgłoszeń - nieprzewidywane jest losowanie miejsc listy startowej oraz jej powiększenie w przypadku dużego zainteresowania.

8. Świadczenia  w cenie wpisowego:

9. Obowiązki,  zasady poruszania się i wyposażenie obowiązkowe Uczestników:

Obowiązki i zasady poruszania się po drogach publicznych oraz szlakach turystycznych:

Wyposażenie obowiązkowe:

Zasady postępowania i odmeldowywanie się w punktach kontrolnych i rezygnacja dalszego pokonywania trasy / kontuzje:

10. Noclegi:

Organizator nie zabezpiecza w ramach wpisowego noclegu. Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość indywidualnej rezerwacji i opłat noclegu w proponowanych miejscach na hasło: Maraton Pieszy Przedwiośnie. Proponowane noclegi w zakładce: Dla uczestników – Nocleg.

11.Dojazd do biura maratonu / start i powrót z maratonu - Organizator nie zapewnia bezpłatnego transportu:

 

12. Wykorzystanie wizerunku:

Uczestnik akceptując regulamin wyraża zgodę  na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora V Maratonu Pieszego Przedwiośnie, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02) oraz udziela nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

 

13. Postanowienia końcowe :

Nie prowadzi się klasyfikacji za zajęte miejsce i uzyskany na mecie czas. Jest to znaczenie tylko honorowe. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Dodatkowe wyżywienie, napoje i serwis uczestnicy zabezpieczają sobie we własnym zakresie. Uczestnicy, którym udowodni się skracanie trasy lub jazdę jakimkolwiek środkiem lokomocji oraz brakiem potwierdzeń na karcie startowej, zostaną zdyskwalifikowani. Uczestnicy, którzy pokonują trasę szybciej niż 11km/h, zobowiązani są do oczekiwania na otwarcie punktu kontrolnego i obowiązkowego odmeldowania. Uczestnicy, którzy nie zmieszczą się w minimalnym limicie czasowym punktów kontrolnych, zostaną pozbawieni dalszej możliwości pokonania trasy. Uczestnictwo z osobą towarzyszącą niebędącą uczestnikiem maratonu jest niedozwolone. Wszyscy Uczestnicy maratonu biorą w nim udział na własne ryzyko, a Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki, uszczerbki na zdrowiu i zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione i zagubione w biurze maratonu i punktach żywieniowo - kontrolnych. Organizator zastrzega sobie prawa do  zmiany regulaminu, o których będzie informował na bieżąco w oddzielnych komunikatach. Interpretacja regulaminu należy do Organizatorów i jest ostateczna.